Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van:
Gerard Siebenheller Dak & Zinkwerk

Gevestigd te Westervoort aan de Vredenburgstraat 41
Ingaande 1 mei 2010


Artikel 1. Begripsbepalingen


Opdrachtnemer:


Gerard Siebenheller Dak & Zinkwerk, gevestigd te Westervoort aan de Vredenburgstraat 41, aan wie
de opdracht is verstrekt c.q. de werkzaamheden zijn opgedragen.


Opdrachtgever/cliënt:


Elke derde, natuurlijke- of rechtspersoon, hetzij in combinatie met anderen, hetzij alleen, die een
aanbieding tot levering van goederen en/of verlenen van diensten en/of uitvoering van
werkzaamheden verstrekt en met opdrachtnemer een overeenkomst daartoe sluit.
Werk(en)/levering van goederen:
(Levering van) goederen, (verlenen van) diensten, (uitvoering van) werkzaamheden, alles in de
ruimste zin.


Aanbieding:


Elk schriftelijk uitgebrachte of via een website, folder of op andere wijze gepubliceerde en door
opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde persoon of personen ondertekende
offerte, prijsopgaaf, inschrijving en/of anders geheten schriftelijk bevestigd bod tot levering van
goederen, verlenen van diensten en/of uitvoering van opdrachten en werkzaamheden.


Overeenkomst:


Elk door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde persoon of personen
rechtsgeldig ondertekend stuk, waarin opdrachtnemer uitdrukkelijk enige overeenkomst tot levering
van werkzaamheden bevestigt en elke op gelijke wijze bevestigde aanvulling daarop.

(Technische) omschrijving:


Tekeningen, berekeningen, begrotingen en omschrijvingen, welke aan de aanbieding ten grondslag
liggen en/of waarop de aanbieding c.q. de overeenkomst is gebaseerd.


Aanneemsom/prijs:


Aanbieding c.q. overeenkomst voor de werkzaamheden in zijn totaliteit of per eenheid vermelde
bedrag, verhoogd met de eventueel daarbij vermelde en/of opkomende kosten, exclusief de
daarover verschuldigde omzetbelasting (Belasting toegevoegde waarde, afgekort als B.T.W.).


Levertijd:


De in de aanbieding c.q. overeenkomst vermelde periode tussen de datum van overeenkomst en de
datum van levering.


Plaats van levering:


De plaats, waar cliënt in het bezit van de goederen zal worden gesteld, waar de diensten zullen
worden verleend en/of de opdrachten en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.


Factuur:


Document waarop opdrachtnemer de prijs voor de werkzaamheden, opdrachten en goederen in
rekening brengt of doet brengen, alsmede elk daarop vermeld bedrag.


Debiteur:


Elke cliënt/opdrachtgever, die uit hoofde van een overeenkomst aan opdrachtnemer enig bedrag of
contraprestatie verschuldigd is.


Schuld:


Elke vordering van opdrachtnemer op een debiteur, uit hoofde van een overeenkomst c.q. de in een
geldsbedrag uitgedrukte waarde daarvan.


Betaling:


Elke voldoening van een schuld door overschrijving of storting van het bedrag van de onderhavige
factuur op vermelde (post)bankrekening of contante betaling, zonder aftrek van kortingen en/of
compensaties, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn toegestaan en zonder
schuldvergelijking, uit welke hoofde ook.


Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, correspondentie en andere (schriftelijke) communicatie
  van opdrachtnemer met cliënten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. Ingeval meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zich bij overeenkomst tegenover
  opdrachtnemer verbinden, zullen alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst op hen allen
  tezamen, als ook op ieder van hen afzonderlijk, van toepassing zijn.
 3. De schuld en alle verbintenissen van cliënt c.q. debiteur jegens opdrachtnemer zijn – voor zover
  mogelijk – hoofdelijk en ondeelbaar. Cliënt kan geen beroep doen op de rechten, welke hij te zijner
  bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in Boek 6: artikel 9, lid 1 van het Burgerlijk
  Wetboek, zodat ingeval van kwijtschelding of bij overeenkomst te verlenen ontslag aan een
  cliënt/debiteur, de overige(n) hoofdelijk aansprakelijk blijft/blijven voor de gehele verbintenis c.q.
  schuld jegens opdrachtnemer.
 4. Alle volmachten welke in de overeenkomst of enig ander schriftelijk stuk door cliënt c.q. debiteur
  aan opdrachtnemer worden verleend, zijn onherroepelijke volmachten, welke – volledig daartoe
  geïntegreerd – deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst en zonder dewelke die
  overeenkomst niet zou zijn gesloten. Zij worden verleend met de macht van substitutie en onder
  uitdrukkelijke herroeping van alle deswege reeds bestaande volmachten.
 5. Voorbehouden recht van eigendom, fiduciaire eigendomsoverdracht en subsidiair bezitloos
  pandrecht zullen steeds kunnen dienen tot verhaal van enige schuld aan opdrachtnemer.
 6. Cliënt/debiteur geeft door het sluiten van enige overeenkomst met opdrachtnemer volmacht
  ingeval cliënt/debiteur na sommatie daartoe door of namens opdrachtnemer bij aangetekend
  schrijven en/of deurwaardersexploot en/of ander gerechtelijk schrijven gedurende 14 (veertien)
  dagen in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, namens en
  voor rekening van cliënt/debiteur alles te doen of te laten waartoe cliënt/debiteur zich tegenover
  opdrachtnemer heeft verplicht het aan zichzelve cederen en in pand geven van zaken en rechten,
  zomede het in verband met de betreffende overeenkomst nakomen van verplichtingen, tegenover
  derden daaronder begrepen.
 7. Elke term, welke in het enkelvoud is gesteld, dient – voor zover toepasbaar – tevens in meervoud
  gesteld te worden gelezen.
 8. Eventuele afwijkingen door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast ten voordele van cliënt, geven
  laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een
  afwijking als voor hem vaststaand voor zich zelve op te eisen.
 9. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat deze algemene voorwaarden tussen opdrachtnemer en
  opdrachtgever altijd voorrang hebben boven eventueel door de opdrachtgever gevoerde
  voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook in die voorwaarden of bedingen
  voorrang is bedongen.

Artikel 4. (Technische) omschrijving

 1. De (technische) omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in die
  overeenkomst daarnaar wordt verwezen. Indien tekeningen en/of daarop vermelde gegevens
  afwijken van hetgeen dienovereenkomstig in enige (technische) omschrijving is vermeld, prefereert
  het laatstgenoemde.
 2. De (technische) omschrijving, voor zover die door opdrachtnemer en/of in zijn opdracht is
  vervaardigd, blijft het onvervreemdbaar eigendom van hem, terwijl ook onder hem de
  auteursrechten blijven berusten.

Artikel 5. Reclame

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om niet, reclame of andere kennisgevingen aan te brengen, welke
  zich evenwel dienen te beperken tot de aanduiding en naam van het bedrijf.

Artikel 6. Opdracht van de werkzaamheden

 1. Als datum waarop het werk of de leverantie aan opdrachtnemer is opgedragen, zal gelden de
  datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. de plaats waar het werk/leverantie dient
  te worden uitgevoerd of geleverd naar het oordeel van opdrachtnemer in zodanige staat verkeert,
  dat met de uitvoering kan worden begonnen.
 2. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en naar eis van
  goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels.
 3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer alle gegevens te verstrekken, die noodzakelijk, dan wel
  wenselijk zijn, voor de behandeling van de betreffende opdracht en een opdracht met
  opdrachtnemer te bespreken wanneer opdrachtnemer dit wenselijk, dan wel noodzakelijk, acht.
 4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en
  aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, zoals onder andere het verstrekken van onjuiste
  en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt).
 5. Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op het feit, dat opdrachtnemer van
  opdrachtgever volledig vertrouwen geniet en sprake zou (kunnen) zijn van het afwentelen van
  aansprakelijkheid naar opdrachtnemer; opdrachtgever is en blijft onder alle omstandigheden
  uitdrukkelijk geheel verantwoordelijk.
 6. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten tot een maximumbedrag van
  € 250,– (twee honderd vijftig euro).
 7. Opdrachtnemer garandeert eveneens de deugdelijkheid en de kwaliteit van het werk van door
  hem in het kader van artikel 11, lid 5, ingeschakelde derden en aanvaardt de aansprakelijkheid van
  fouten, die hieruit voortvloeien, eveneens tot een maximumbedrag van € 250,– (twee honderd vijftig
  euro).
 8. Opdrachtnemer geeft echter nooit meer garantie dan hemzelf wordt verleend en aanvaardt
  eveneens niet meer aansprakelijkheid dan die, waartoe die derde zelf bereid of verplicht is te
  accepteren.
 9. Gegeven of uitgebrachte adviezen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn geheel en zonder
  uitzondering voor rekening en risico van de opdrachtgever en kunnen geen (financiële) gevolgen
  hebben ten aanzien van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
 10. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat, indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke
  blijft, de opdrachtnemer bevoegd is alle bescheiden en dergelijke van de opdrachtgever onder zich te
  houden, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Aanvang van de werkzaamheden

 1. Tenzij anders is overeengekomen uitsluitend in overleg te bepalen.

Artikel 8. Verzekering

 1. Opdrachtgever is verplicht het werk of geleverde voor zijn, opdrachtgevers, rekening te verzekeren
  tegen alle materiële en immateriële schaden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij
  gebreke van zulk een verzekering is opdrachtgever financieel aansprakelijk voor de eventueel
  genoemde schade(n).
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen welke mochten
  ontstaan als direct gevolg van daden of nalatigheden van hem, zijn medewerkers, dan wel personen
  die door hem zijn of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Kwaliteiten

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van materialen, goederen en grondstoffen de normale
  handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 2. Alle werk of leverantie zal voldoen aan de kwaliteitseisen, welke voor de betreffende soort van het
  werk of geleverde normaal en gebruikelijk is te achten.

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de vereiste
  vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.
 2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden stelt opdrachtgever gratis beschikbaar, tenzij
  schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Levering en levertijd

 1. Levering geschiedt op de plaats zoals in de overeenkomst is bepaald. Levertijden worden bij
  benadering vastgesteld. Overschrijding van levertijden kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling,
  aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Indien tussentijdse wijzigingen in een opdracht worden aangebracht, wordt de levertijd met de
  duur van de door wijzigingen ontstane extra werkzaamheden verlengd.
 3. Opschorting van het werk of levering door opdrachtgever verlengt de levertijd met tenminste de
  duur van de opschorting. Extra kosten, ontstaan door genoemde opschorting, komen voor rekening
  van de opdrachtgever.
 4. Goederen worden gedurende de periode – zoals genoemd in lid 3 – opgeslagen voor rekening en
  risico van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd – indien noodzakelijk, dan wel wenselijk, voor een juiste uitvoering van
  de verstrekte opdracht – bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen of derden in te
  schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien noodzakelijk
  of wenselijk zal opdrachtnemer hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 12. Emballage

 1. Wanneer emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en slechts na overleg
  met en goedkeuring van opdrachtnemer teruggenomen.
 2. De noodzaak van emballage is ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 13. Voltooiing

 1. Alle werkzaamheden worden als voltooid c.q. opgeleverd beschouwd:
  a. Wanneer opdrachtnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever te kennen
  heeft gegeven, dat het werk of levering is voltooid en opdrachtgever het werk of geleverde heeft
  goedgekeurd;
  b. Na verloop van 8 dagen, nadat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het
  werk of geleverde voltooid is en deze heeft nagelaten het werk of de levering binnen die termijn op
  te nemen en/of heeft nagelaten aan opdrachtnemer, met redenen omkleed mee te delen waarom hij
  het werk of geleverde niet als voltooid kan beschouwen, dient het werk of de levering als voltooid te
  worden beschouwd;
  c. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van het werk of het geleverde door de opdrachtgever.

Artikel 14. Onderhoudstermijn

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er geen sprake van een onderhoudstermijn.

Artikel 15. Garantie

 1. Voor geleverde goederen gelden uitsluitend de door het toeleveringsbedrijf van opdrachtnemer
  vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door opdrachtnemer geen garantie
  verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor een door opdrachtnemer gemaakt ontwerp draagt deze de verantwoordelijkheid. Wanneer
  een opdrachtgever uitvoering wenst van door hem opgedragen wijzigingen in het opgedragen werk
  of geleverde, is alleen hij aansprakelijk voor alle schaden, welke daardoor, althans mede daardoor,
  ontstaan. Elke opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden
  inzake merkinbreuk, onrechtmatige daden of wanprestaties tengevolge van uitvoering van de door
  de opdrachtgever aangegeven wijze van uitvoering.
 3. De garantieverplichtingen strekken zich niet uit tot herstel van schade aan andere onderdelen en
  materialen van het door opdrachtnemer geleverde dan het onderdeel of het materiaal dat het
  gereclameerde gebrek vertoont.
 4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, is hij met betrekking tot deze
  overeenkomst niet tot enige garantie gehouden.
 5. Opdrachtnemer is van zijn garantieverplichting ontheven zodra en indien de opdrachtgever zonder
  goedkeuring van opdrachtnemer werkzaamheden aan het geleverde verricht of doet verrichten, dan
  wel indien het geleverde gebruikt wordt in afwijking tot de door opdrachtnemer verstrekte
  voorschriften of op een andere onoordeelkundige wijze.

Artikel 16. Meer- en minderwerk/Stelposten

 1. Wanneer door of vanwege opdrachtgever, de overheid of om een andere reden, waarvan
  opdrachtnemer bij het sluiten van een overeenkomst geen kennis had, wijziging in de oorspronkelijke
  opdracht, dan wel in de uitvoering van het werk of het geleverde moet plaatsvinden, vindt
  verrekening plaats.
 2. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk in
  rekening gebracht.
 3. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk
  gecrediteerd.
 4. Is reeds met de uitvoering begonnen, dan kan opdrachtgever zich niet beroepen op het feit, dat
  bepaalde wijzigingen in de uitvoering, welke hij tijdens de opdracht heeft verstrekt, niet zijn
  uitgevoerd.

Artikel 17. Reclames

 1. Alle reclames dienen binnen 8 dagen na levering door opdrachtnemer schriftelijk en aangetekend
  bij hem te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame is gebaseerd.
  Wanneer reclames hieraan niet voldoen, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben
  geaccepteerd en goedgekeurd.
 2. Wanneer opdrachtnemer van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft hij het recht,
  hetzij een in onderling overleg te bepalen geldsbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de
  opdrachtgever, hetzij tot herstel en/of vernieuwing van de levering over te gaan onder
  instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de cliënt om alsdan
  het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren.
 3. Opdrachtnemer is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer cliënt op
  het ogenblik van onderhavige reclame aan al zijn alsdan jegens opdrachtnemer bestaande
  verplichtingen, uit welke hoofde ook, heeft voldaan.

Artikel 18. Transportrisico

 1. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook ingeval
  franco levering is overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, zoals transport,
  brand- en waterschade, diefstal of verduistering enz. tijdens het vervoer geleden.
 2. Bij aankomst der goederen dient cliënt zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden.
  Wanneer op dat moment blijkt, dat schade aan goederen is toegebracht, dient cliënt alle
  maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding van de vervoerder te treffen.
 3. Het onder lid 2 van dit artikel vermelde geldt ook voor onderdelen en materialen welke bestemd
  zijn om deel uit te maken van door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden of leveranties.

Artikel 19. Overmacht

 1. Ingeval van verhindering het werk of levering uit te voeren tengevolge van overmacht, waaronder
  te verstaan alle van de wil en/of controle van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, al dan
  niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk of levering tijdelijk of
  blijvend wordt verhinderd, is opdrachtnemer gerechtigd het werk of levering op te schorten dan wel
  de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het
  wel uitgevoerde gedeelte van het werk of levering, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot het
  betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
 2. Als omstandigheden welke overmacht tot gevolg kunnen hebben worden in elk geval onder meer
  verstaan: Oorlog, oorlogstoestand, oproer, epidemieën, brand, verkeersstagnaties, werkstakingen,
  uitsluitingen, verlies of beschadiging bij transport, ernstige storingen in het productieproces bij
  opdrachtnemer, burgeroorlog, molest, abnormale hoge en lage waterstanden, ijsgang, waterschade,
  gebrek aan of vertraagde levering van door opdrachtnemer benodigde of bestelde grondstoffen,
  materialen of onderdelen, storingen in de levering van energie, computerstoringen,
  netwerkstoringen, storingen die veroorzaakt worden door technische mankementen, gebrek aan
  arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, stagnaties door
  vorstverlet en andere weersomstandigheden. De levertijd zal met de tijdsduur van de vertraging
  door overmacht worden verlengd.
 3. De bepalingen in lid 2 van dit artikel zijn tevens van toepassing indien overmacht optreedt nadat
  de levering reeds geschied had moeten zijn.
 4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede toegangswegen. Alle kosten welke voor
  opdrachtnemer ontstaan doordat opdrachtgever zijn verplichting uit hoofde van dit lid niet volledig
  of niet tijdig nakomt, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij bij overeenkomst schriftelijk
  anders werd bepaald.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de garantiebepalingen is opdrachtnemer nimmer verplicht tot vergoeding van schade
  aan het werk of geleverde middellijk en/of onmiddellijk, uit welke hoofde ook en hoe ook genaamd,
  noch aan opdrachtgever, noch aan derden, tengevolge van tekortkomingen aan het werk of
  geleverde.

Artikel 21. Betaling

 1. Elke (deel- of termijn-)betaling dient door de debiteur te geschieden hetzij op een door
  opdrachtnemer daartoe aangegeven (post)bankrekening, hetzij in contanten, voor of uiterlijk op de
  op onderhavige factuur vermelde betaaldatum. Bij ontbreken van de uiterste betaaldatum dient elke
  rekening uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen plaats te vinden op of voor de vervaldatum in gangbare Nederlandse munt
  zonder enig beroep op compensatie of schuldvergelijking.
 3. Wanneer enig bedrag niet op de vastgestelde datum is voldaan zal de daarover verschuldigde
  rente gelijk zijn aan de wettelijke rente.
 4. De niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum, om welke reden ook, heeft automatisch
  tengevolge de directe opeisbaarheid van alle eventuele andere facturen, alsmede de
  overeengekomen koopsom(men) en/of aanneemsom(men). Deze bepaling is eveneens van
  toepassing indien debiteur/opdrachtgever komt te overlijden, failliet wordt verklaard, surséance van
  betaling is aangevraagd, schuldsanering aanvraagt of wordt aangeboden, een regeling van welke
  aard met zijn crediteuren treft of doet treffen of daartoe wordt gedwongen, beslag op de hem
  toebehorende goederen wordt gelegd of op een deel daarvan, tot liquidatie besluit of wordt
  ontbonden.
 5. Niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum heeft tevens tot gevolg dat werkzaamheden,
  welke nog moeten worden uitgevoerd of een order of een gedeelte daarvan, welke nog afgeleverd
  moet worden, kunnen worden geannuleerd, respectievelijk beëindigd zonder dat de opdrachtgever
  aanspraak op schadevergoeding kan maken onverminderd het recht van opdrachtnemer
  schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen indien hij daartoe termen aanwezig acht.
 6. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden en/of levering van goederen in gedeelten plaats moet
  vinden, wordt elke uitvoering van werkzaamheden en iedere levering als een afzonderlijke transactie
  beschouwd.
 7. Tenzij niet uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen terzake van hetgeen een opdrachtgever aan
  opdrachtnemer verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van opdrachtnemer beslissend.
 8. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken tot het effectueren van zijn rechten, benevens alle
  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
  Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever direct verschuldigd in alle gevallen waarin voor
  de incasso van een vordering of voor de handhaving van de rechten van opdrachtnemer wanneer hij
  zich van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden
  berekend aan de hand van het gestaffelde tarief, gehanteerd door o.a. de kantonrechters. Tevens zal
  de wettelijke rente worden berekend.
 9. Reclames van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting noch geheel, noch gedeeltelijk op.

Artikel 22. Voorbehoud van eigendom

 1. Zolang een cliënt/debiteur niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, cliënt/debiteur,
  voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven
  alle door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van
  cliënt/debiteur, eigendom van opdrachtnemer.
 2. Gelet op de bepalingen van lid 1 van dit artikel is opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling,
  gerechtigd alle door hem geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke
  tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot
  vergoeding van alle schade, kosten en interesten te verlangen.
 3. Beslag door debiteur onder zich zelve op werken van opdrachtnemer is niet mogelijk c.q. bij
  overeenkomst uitgesloten.
 4. Het is elke cliënt/debiteur uitdrukkelijk verboden door opdrachtnemer geleverde goederen en/of
  werken aan derden in eigendom (tot zekerheid) over te dragen, totdat cliënt/debiteur zal hebben
  voldaan hetgeen krachtens deze overeenkomst en voorwaarden aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 23. Zekerheid

 1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd vooraf of te eniger tijd naar zijn oordeel voldoende zekerheid
  voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt/opdrachtgever te verlangen, ook
  wanneer krediet is bedongen. Ingeval de cliënt zulks weigert, is opdrachtnemer gerechtigd de
  overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van kosten,
  schaden en interesten.
 2. Voorschriften van enige overheid, die het gebruik van het werk of de levering verminderen of
  verhinderen, brengen geen wijziging in de verplichtingen van de cliënt tegenover opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd elke ontvangen betaling, hoe ook genaamd, in mindering te
  brengen op daartoe door hem aan te wijzen facturen of anders bestaande financiële verplichtingen
  jegens hem.

Artikel 24. Ontbinden van de overeenkomst

 1. Cliënt/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst, welke hij
  zou kunnen ontlenen aan Boek 6: artikel 265 van het Burgerlijk Wetboek of aan enige andere
  wettelijke bepaling.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door eenvoudige schriftelijke opzegging de
  overeenkomst te ontbinden, teruggave te vorderen van alle geleverde goederen, alsmede volledige
  vergoeding te eisen van alle schade, kosten en interesten van hem en het volledig te betalen bedrag
  der schuld ineens op te eisen; dit alles ingeval de cliënt/debiteur:
  a. Overlijdt, tot liquidatie van zijn zaken besluit en/of – rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden;
  b. Faillissement of surséance van betaling aanvraagt, doet aanvragen of is aangevraagd;
  c. Onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest;
  d. Onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
  e. Niet meer kan beschikken over noodzakelijke vergunningen, inschrijvingen of anderszins, benodigd
  voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Voorts om de navolgende redenen:
  f. Indien de werken of geleverde goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, in beslag
  worden genomen, verloren gaan, waardeloos zijn geworden, in de nabije toekomst voor de cliënt
  geen waarde meer zullen hebben, uit de macht van cliënt zijn geraakt of dergelijke;
  g. Indien cliënt zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest of deze buiten
  Nederland kiest;
  h. Als cliënt bij het aangaan der overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave of mededeling
  heeft gedaan en/of aan hem bekende omstandigheden mocht hebben verzwegen, alles van dien
  aard dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten ingeval
  hij de werkelijke stand van zaken had gekend.
 3. Indien opdrachtgever een werk/levering of een gedeelte daarvan annuleert is deze gehouden tot
  betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten, vermeerderd met 30% wegens winstderving.
  Meerwerk of extra leveringen worden conform de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven bij de
  opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 25. Prijzen

 1. Door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van arbeidslonen, de prijzen
  in Nederlandse courant van grondstoffen, materialen en onderdelen, alsmede van alle andere
  kosten, waaronder mede begrepen zijn belastingen en sociale lasten, zoals deze gelden op de datum
  van de aanbieding/offerte.
 2. Bij stijging dezer factoren tussen het tijdstip van de aanbieding, ook indien zij toen voorzienbaar
  waren, en het tijdstip van de levering, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de prijs
  dienovereenkomstig te wijzigen, uiteraard met inachtname van de wettelijke voorschriften en artikel
  3, lid 3.
 3. Wanneer, zulks op verlangen van de opdrachtgever, arbeid verricht dient te worden buiten de
  normale werktijd, dan worden voor die arbeid de opslagen, geldende voor overuren en overige
  kosten, extra in rekening gebracht.

Artikel 26. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal personeel en/of ingeschakelde derden geheimhouding opleggen terzake alle
  gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van
  overeenkomsten/transacties.
  Artikel 27. Geschillen
 2. Partijen zullen zich voor het nemen van conservatoire maatregelen en voorzieningen om deze in
  stand te houden, kunnen wenden tot de gewone rechter en het zal tevens mogelijk zijn zaken of
  vorderingen welke tot de competentie van de (kanton) rechter behoren ter beslechting aan de
  bevoegde (kanton)rechter voor te leggen.